Factoring

VÍCE O FACTORINGU

Co je to Factoring a jak funguje?

Factoring je standardizovaný nástroj financování krátkodobých pohledávek z obchodního styku. Jedná se o hojně využívaný, rychlý a velmi efektivní nástroj umožňující věřitelům urychleně inkasovat finanční hotovost ze svých pohledávek před lhůtou splatnosti. Výhodou factoringu je především
rychlost, pojištění před platební neschopností dlužníka, vysoká efektivita financování neperiodických obchodů a transakcí a obecně služby spojené s vymáháním a správou pohledávek. Podstatou factoringu je odkup vaší pohledávky (faktury) před lhůtou splatnosti. Tímto krokem dochází
 k urychlení platby z dané faktury, tzn. inkasujete obvykle až 90% hodnoty své pohledávky před lhůtou splatnosti. Zbylou část vašich finančních prostředků poníženou o factoringovou provizi vám vyplatíme po lhůtě splatnosti, resp. po úhradě původní faktury dlužníkem.
Rychlé vyřízení
Vyřešení Vašich problémů
Bezpečný proces
Jistota při financování

Chci využít factoring s Debt center.

Základem každé spolupráce je sepsání rámcové smlouvy. Zde je specifikován typ factoringu, který chcete využívat (viz níže), předmět vaší činnosti, očekávané výše pohledávek, seznam potenciálních dlužníku, kterých se obchody budou týkat a specifikace požadovaných služeb spojených s inkasem pohledávek.

Po sepsání smlouvy vystavujete faktury a doručujete zboží/služby odběratelům dle běžných zvyklostí. Po vystavení a doručení zboží nám dodáte fakturu, doklad o doručení, popř. další dokumenty o plnění dodávky, přičemž obratem od nás inkasujete až 90% fin. prostředků dané pohledávky. V průběhu tohoto kroku nás informujete o stavu věci, přičemž konkrétně vám přidělený administrátor okamžitě ověřuje fin. zdraví vašeho odběratele a schvaluje transakci s následnou informací o výši factoringové provize (dle výše pohledávky, výše rizika a typu dlužníka). Dle dohody může i nemusí být váš odběratel informován o postoupení pohledávky na factoringovou společnost. Po úhradě pohledávky dlužníkem jste informování o platbě a je vám vyplacena zbývající hodnota pohledávky ponížená o factoringovou provizi. V průběhu celého procesu jste ve spojení s vám přiděleným administrátorem, který vám kdykoliv poskytne informace o komunikaci s dlužníkem a jeho platbě. Vše velmi rychle, efektivně a s plně profesionálním servisem.

Typy factoringu

Bezregresní factoring (s pojištěním)

Nejběžnějším a nejvíce používaným typem factoringu je factoring bezregresní, tzn. s pojištěním. Jedná se o formu postoupení pohledávky na factoringovou společnost bez možnosti nuceného vrácení původnímu věřiteli v případě neúplného plnění dlužníkem. Jedná se o typ factoringu, kdy je vám 90% pohledávky vyplaceno a zůstává vám vždy, bez ohledu na to, zda pohledávka bude v budoucnu zaplacena či nikoliv. Pro případ neuhrazení je pohledávka factoringovou společností pojištěna, tzn. vám je vyplacena hodnota téměř celé pohledávky, přičemž factoringová společnost si nárokuje u pojišťovny výši neuhrazené pohledávky dlužníkem. Jedná se o mírně dražší, ale pro obě strany bezpečnější způsob financování a spolupráce. Je využíván především v situacích, kdy např. výrobce dodává a vystavuje faktury několika menším odběratelům, u kterých existuje riziko platební neschopnosti v termínu splatnosti.

Regresní factoring

Regresní factoring představuje levnější, zato rizikovější formu financování pohledávky. Jedná se o stav, kdy je factoringovou společností klientovi vyplaceno např. 90% fin. prostředů. V případě úhrady pohledávky dlužníkem ve lhůtě splatnosti je klientovi vyplacena zbylá část pohledávky ponížená o factoringovou provizi. Nedojde li však k úhradě pohledávky dlužníkem ve lhůtě splatnosti, pohledávka přechází zpět na původního klienta, přičemž mu vzniká povinnost uhradit zpět plnou výši vyplacených prostředků factoringové společnosti plus poplatky a úrok spojený s poskytnutím fin. prostředků. Bezregresní factoring je méně využívaný, ovšem má své opodstatnění např. pro společnosti dodávající státním či nadnárodním společnostem, kde je riziko platební neschopnosti mizivé.

Nevhodné typy pohledávek

Pohledávky ze stavební činnosti podléhající kolaudaci či předávacímu řízení
Pohledávky za služby podléhající vysoké míře reklamací či podléhající zkáze
Pohledávky za zdravotní služby
Pohledávky za umělecká díla
Pohledávky za zboží s cenou zjevně vyšší nežli cena obvyklá
Pohledávky bez možnosti postoupení (dle omezení např. v kupní smlouvě)
Pohledávky s lhůtou splatnosti nad 180 dní

Neakceptovatelní dlužníci:

Start-upy
Firmy dlouhodobě ve ztrátě
Firmy s krátkou historií v činnosti, které se týká pohledávka
Stavební firmy s historií pod 10 let
Firmy s minimálním množstvím vlastního kapitálu
Firmy s minimálním množstvím vlastního kapitálu
Firmy se sídlem mimo členské státy EU
Firmy se skrytým majitelem nebo nejasnou vlastnickou strukturou
V případě zájmu o využití našich služeb v oblasti financování pohledávek nás neváhejte kontaktovat skrze email, telefon či formou formuláře zde na našich stránkách! Debt Center. Vdechujeme obchodům život.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se factoringu,
využijte proto prosím výhradně kontaktní formulář v této sekci.