Kdo je společnost Debt Management Center s.r.o.?

Společnost Debt Management Center s.r.o. je inkasní agentura, pověřená řešit v zastoupení pohledávky věřitelů na základě udělených plných mocí a mandátních smluv soudním a mimosoudním způsobem.

Pohledávky, které nebyly doposud zaplaceny, je nutno uhradit. Vždy je pro Vás nejlepší volbou svou situaci aktivně řešit. Zabráníte tím navyšování dlužné částky o úroky z prodlení, poplatkům za správu Vaší pohledávky a nákladům s případným soudním a exekučním řízením.

Naše společnost při vymáhání používá upomínkový systém, zahrnujícím písemný i telefonický styk s dlužníkem. Každá upomínka obsahuje všechny potřebné údaje pro správnou identifikaci příslušné pohledávky, tj. jméno a adresu klienta a dlužníka, právní důvod pohledávky, číslo smlouvy nebo faktury, dlužnou částku, smluvní úrok, penále a inkasní poplatky.

V případě, že dlužník nereaguje včas na zaslanou upomínku, nebo celkovou dlužnou částku nezaplatí ve stanoveném termínu, zahájí firma Debt Management Center s.r.o. po domluvě s věřitelem soudní řízení. Náklady spojené s tímto vymáháním jsou vysoké. Tím mohou výrazně a dlouhodobě zvýšit finanční zátěž dlužníka a snižit stabilitu jeho ekonomického postavení ve společnosti.

Často kladené dotazy
  • Neváhejte nás kontaktovat písemně na email: info @ debt-center.cz nebo kdykoli v pracovní dny od 9-17h na tel. čísle +420 777 111 417. Naší snahou je vždy s Vámi domluvit individuální mimosoudní řešení. U písemné komunikace nezapomeňte uvést Vaše jméno, příjmení a rodné číslo, případně název společnosti u které Vám dlužná částka vznikla.

  • Vždy je pro Vás nejlepší volbou svou situaci aktivně řešit. Zabráníte tím navyšování dlužné částky o úroky z prodlení, poplatkům za správu Vaší pohledávky a nákladům s případným soudním a exekučním řízením.

  • Dlužnou částku hradíte vždy na bankovní účet společnosti Debt Management Center s.r.o., bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou. Vždy pečlivě zkontrolujte zadávané platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol), jinak nemusí být Vaše platba doručena či správně identifikována. Jako variabilní symbol vždy uvádějte Vaše rodné číslo bez lomítka.

  • Pokud momentálně nemáte prostředky na celkovou úhradu Vaší pohledávky, zaplaťte neprodleně nejvyšší možnou sumu a kontaktuje nás pro sjednání individuální dohody. U písemné komunikace nezapomeňte uvést Vaše jméno, příjmení a rodné číslo, případně název společnosti u které Vám dlužná částka vznikla.

  • Ano, splátkový kalendář je možné sjednat individuálně.

  • Ano, potvrzení o uhrazení celého dluhu Vám na Vaší žádost neprodleně vystavíme. Záleží na Vašem požadavku, zda potřebujete vytištěné potvrzení zaslat poštou, či elektronicky e-mailem.